Връзки

 

 

ПРОЕКТ: 2018-1-BG01-KA105-047699

Youth unemployment in rural areas difficulties and solutions

Финансов източник: Програма „Еразъм+””

Общ бюджет: 20472,00 €

Място на изпълнение: гр. Лясковец

Цели на проекта: Да се обсъди младежката безработица в селските райони, нейните причини и възможни решения; Да се подобрят знанията на младите хора участници в проекта за механизмите на трудовия пазар в селските райони и се повишат на практическите им умения за търсене и намиране на работа; Да се подобрят предприемаческите умения и знанията на участниците за стартиране н асамостоятелна стопанска дейност в селските райони, чрез използване на европейките инструменти; Да се подпомогне развитието на селските райони.

Партньори:

Future in Progress, Румъния; Mano Europa, Литва; La Vibria Intercultural, Испания;  Fundacja Wspierania Inicjatyw Spolecznych Pograniczne bez Barier, Полша;  Associazione Bouligar, Италия; HELLAS FOR US,

 

ПРОЕКТ: 2016-3-BG01-KA105-035303

Activation of young people in rural areas- Mission Possible!

Финансов източник: Програма „Еразъм+”

Общ бюджет: 18096,00 €

Място на изпълнение: гр. Лясковец

Цели на проекта: Дa се повишат знанията на участниците в обмена за значимостта на активното включване и пряко участие на младите хора в живота на в селските региони; Да се споделят опит и добри практики от страните участници в проекта, и се популяризират техники и методи за социалната интеграция на младите хора; Да се насърчат участниците в проекта да промоцират активното включване в живота на местните общности в селските региони сред своите връстници след приключване на проекта.

Партньори:

Asociacija "Aktyvus Jaunimas" Литва;  Associazione Bouligar, Италия; ASOCIATIA EDULIFELONG, Румъния; EUROJEUNESSE, Франция; Votsis Youth in Action Club, Гърция.

 

ПРОЕКТ: 2016-1-BG01-KA105-023339

European youth citizenship - UNDER CONSTUCTION

Финансов източник: Програма „Еразъм+”

Общ бюджет: 14004.00 €

Място на изпълнение: гр. Лясковец

Цели на проекта:  Да се повишат знанията на участниците в обмена за европейското гражданство, история му, връзката му с правата на човека и да се популяризират техники и методи за включването на Европейското гражданство при работата с младежи; Да споделят опит и добри практики и се популяризират техники и методи за включването на Европейското гражданство при работата с младежи;В контекста на европейското гражданство, за да се разшири групата на активни младежки хора и младежки лидери запознати със спецификата му; Да се използват социалните мрежи и социалните медии, за да се привличане на вниманието на младите хора към европейското гражданство.

Партньори:

- Civic Orientation and Social Integration, Румъния; Association for promotion of IT, Culture and Coexistence; Хърватска, YIA 18, Гърция; European Youth Centre Breclav z.s., Чехия; Cyprus Youth Clubs Organisation, Кипър; Youth Venture Berlin, Германия;


ПРОЕКТ: ПМД-НИК-285/2010 Доброволчество - предай нататък

Финансов източник: Национална програма за младежта 2011 – 2015

Общ бюджет: 5056,00 лв.

Място на изпълнение: гр. Лясковец

 Цели на проекта: Чрез прилагане методите на неформалното образование и пряко обучение на младежки лидери активно работещи в младежките НПО, да се подобрят възможностите на младежките организации да набират, мотивират и обучават доброволци; Да се популяризира доброволчеството и идеите на Международната година на младежта „Нашата година – Нашият глас” сред младите хора в Българи; Да се осигурят Уеб базирани възможности за взаимодействие и комуникация между некомерсиални организации и институции и организации търсещи доброволци и млади хора готови да полагат доброволен труд в свободното си време.