Връзки

 

 

СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖИ ЗА РАВИТИЕ НА ЛЯСКОВЕЦ"

Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" е учредено с решение № 33/2010 г. на Великотърновския окръжен съд. До учредяването на НПО-то се стигна след участие на трима активни млади хора от Лясковец в семинар организиран от Министерството на младежта и спорта през декември 2009 г. Мисията на Сдружение”Младежи за развитие на Лясковец” е обединяване на съмишленици в областта на младежките дейности, образованието и обществената работа с младите хора.        

ЦЕЛИ:

  • Подпомагане развитието на гражданското общество и приобщаване на младите хора към неговите демократични ценности и принципи и стимулиране на свободният обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и модели на сътрудничество. 

  • Развитие на доброволчеството сред младите хора.
  • Противодействие и превенция на негативни явления сред младите хора- (младежка престъпност, зависимости и наркомания, проституция, прояви на расизъм ксенофобия и т.н. ).
  • Подпомагане развитието на качествено и приложимо в практиката образование, социално подпомагане и квалификация на младите хора.

  • Подпомагане интеграцията и социализацията на младите хора от маргинализирани групи (хора с увреждания, етнически малцинства, социално слаби младежи и др.).

  • Предоставяне на социални услуги в общността.

  • Включване на младите хора в опазване на околната среда биорзнообразието и водите.

Oт 2012 г. към организацията беше създаден и младежки клуб от доброволци на възраст 18-29 години, които са обучени по подхода „Връстници обучават връстници”. Тези млади хора са мотивирани да променят нагласите, уменията и знанията на своите връстници, въвличайки ги в дейности, които достигат до тях като личности.